saahot kataaba hi taariikh soomaama kutuub (Mafarrit Af) Axmadsacad't suneeko

D.    Simon Leo Raynish

 

Saymon Liyo Reynish (Simon Leo Reinisch) kinni kaa migac. Awustriya (Austria) ko Osterwitz akyarhxin katamalle lel Thiqqimti, 26, 1832 yooboke. Ta udduuniyalle 87 iggidiya cumreh sugek sarrah lel Awustiriya ti Maria Lankowitz akyarhxin dik (katamalle) Taxsaas 24, 1919h, ishi amaanatti careh yedee.


 

Saynesih santishimte luqhaat baxsehi mudda, Eretriya kee Itobbiyalle fidinih (cilleh) erhedhdhem, Liyo Reynish lih kinni. Reynish ni wakalelle (Qilbat Ayrommaaxa hi Afriqqalle) lamma ibreh (1875-1876) kee (1879-1880) bilbiileh yine. Ta xiyawti mangih akah yamidhdhigem lel lii yine luqhat cilmehi hababa (linguistic talent) kinni. Amayimhi osah lel Afriqqa kee fertoh lel Masrille abe mangum makko le ciyyoh Afriqqa ti idhdhiteena (Africanist) kee Masri-ti-baclaysheena (Egyptologist) amidhdhige yine. [Ziyaada hi caddosuh ta katayta banguda (link) ubul.

http://www.univie.ac.at/egyptology/en/Institutsgeschichte.html]

 

Bukaako kaa ciyyohi mawco nable gedda, Reynish 20 luqhatiya ko bukalle takkemih mango kutuub (text) kee kitob (books) ko yithbice dherh muddah (94) iggidiyak warah maraa yine maarhaga kinni. Kaafa balih akkekkah lel, kutuub maysaalaxit kee geyshisheenit adde daggoye kee deelale kii yine muddah, taginale naba ciyyo abaanam rummah assaxammad kee fayla fadhdha cale kinni.

 

Reynish sabbatah yarhxiinim xadde male. Kaa taariikh hi caddos adde fadhdhishima gaba yekkemko lel aki saadifille naaqhaco kino. Ta saadifille kab-isho ixiggireh aniyom laakin Reynish taariikh akkekkah, Reynish Saahot zacabah abe ciyyo kinni. Ta agana kaa sabbatah xusnem lel ni magarodde orbeena noh yakko kee ziyaada kaa gondo hin marah dagum miknaa yakko ciloh bisa kinni.

Amaydo, usuk Saahodde abe ciyyolle tillabno:

 

Saahot zacabah usuk abeh yane ciyyo nublemko, ta kataa xibarah naywaalado dhicna. Tookomemko basolle xussumto missilam laakin, tayek sarrah akkinnanti Saahot luqhahi zacabah baxse abo farhem ko erhedhdhot makko le raxeena, Reynish ciyyo kinam kinni.

 

Addadde akko sayneh, usuk abe ciyyo nublemko usuk yithbice kitob ko erherhishno kino. Amayim lel Saahot luqha kee taariikh zacabah adooxa kitaab, erherhih inkoh Almaanih (German) abeh yithbiceh geytima.

 

1. ‘Die Saho Volk’ [Saahot xiyaw] (1877), in Osterreichische Monatschrift für den Orient, 5: 65-73.

2. “Die Saho-Sprache” [Saahot luqha (Qilbat latah).] Saho language (1878a), in Zeitschrift der Deutschen

Morgenlänadischen Gesellschaft, 32: 415-464

3. “Die Sprache der Irob-Saho in Abessinien” Irob-Saaho Xabashalle [The language of the Irob-Saho of Abyssinia] (1878b), in Sitzungberichte der Phil.-Hist. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft, 90: 89-142.

 

Reynish tayim abeh ‘dhiica’ marhxinna. Ta kitob ko sarrah lel akkanih, 3000 canqaratiya ko bukalle yibbirhe qaamuus ‘dictionary’ kee aki kitaab yithbice. Tayim inkoh kado fanah Saahot kalimaat-cilme (lexicography), qawaacid kee aki kutuubuh tekke ciyyodde, Saahot taariikhille ummanimko naba ciyyo kinni.

 

1. Die Saho-Sprache. Vol. 1: Texte der Saho-Sprache [Saahot Luqha. Vol. 1: Saahot luqhahi kutuub] (1889), Vienna.

2. Die Saho-Sprache. Vol. 2: Wörterbuch der Saho-Sprache [Saahot Luqha. Vol. 2: Saahot Luqhahi qaamuus] (1890), Vienna.

 

Amaa Saaho-Almaaniti Qaamuus (Saho-German dictionary) daggowemko 3000 kalimaat orbeena ‘entry’ kee shiixaatah loyyiima rigid kalimaat-orbeenit ‘sub-entries’ kalimaat-waasibo (cross-references) lih, amayim balih lel Almaani-Saahot kalimaat wararta (German-Saho index) yibbirhetiya kinni. 2003h yinthibbice Saahot qaamuus lel ta Reynish qaamuus ko yooboke tiya kinni. Ta cusub Saahot qaamuus geyto fadhdhemko lel ta banguda http://www.academia.edu/758534/A_basic_Saho-English-Italian_dictionary

 

1889hReynish yithbice kitaab (book), barhsime kutuub (text) ko 175 kobukalleletiya yekkih, ta kataytam yixzileh geytima. Amayim lel Caadat taariikh (traditional history), labcad (customs), agalgul (manners), tinem tine (fables/folktales), dalta (narration), zanta (anecdotes) , 24 margaddiino (songs), 73 missilit (proverbs), 26 lel sumaasumateeni (riddles) kinon. Ta kutuub (text) lel inkoh Almaaniiti (German) tarjama lem kinni.Macalsit: Ta kitab Eretriya ko inki iggidah nabatiya kinni.

 

Raynish cafar afah yakkeedo 1885h kutuub-kitab (text-book) yuktubeh yine. Tayimko lel 39 Saahot afal tindilbikem (tunturjumem) kinni. Reynish gaba adde hayinnixe Eretriyah luqha tanem makkale. Aki misaal nublemko lel (Die Bedauye-Sprache ‘Xidaarib/Bedhdhaawet luqha (1893) yuktubeyaako 26 kutuubiya (text).) Saahot afah tunturjumem kinni

Liyo Raynish luqhat xateeni (language helper) lel ‘Cabdalla Ibnu Cali’ akyarhxin Minifireh (Dhasamo) xiyawto kinni.

 

Raynish inkoh ishi ciyyodde yetneefecem Dherh Ayrommaaxat kutuub hi (Oriental transcription) akyarhxin agalgul kinni. Masalan, hirgiima dhaawisheenitih (long vowels) dhaawishnan ishaara (diacritics), bolok-ishnan (ejectives), affricates ara...amayim balih, aki dhaawishnan yetneefeceh yane. Wuliili saadifille yetneefeceh yane dhaawishnan ishaarar lel tisbitem (consistent) kinni. Masalan: xarfi dh kee rh ti fanadde yane barhsa nublemko, Dh ti badali yakke gedda rh ti badali lel kinni. Aki sitta xeela dhawhi ishaarar laakin afti xarfi c (adelaû cadeelaw’ balihhido lel    kkā  cokka’ balih) hido x ( harā xaraa’ balih hido lel himbō ximbo’ balih) yetneefeceh yane. Male agalgul kee cijaajinna yoh kito.

 

Reynish gooxo mibakitinna, kaa addoodim katattayak lel yi kataanta.................


Kab-ishshem,


Axmadsacad (27/03/2013) UK (18:50)

 


Tillaabe obsa     
     kataytam
     Sunet care
Ayfarax Magga 28 '13
Erherhih ta ginah sorha ninem el naarhago makado gintem assuxummude; Gabbaceh lel Istaaz Axmad Sacad ta aba tanitomuh mangum ku ashkure. Amayimhi oddosah; Ta agan fasle fasleh xusseh tane maarhagit ni zirhohi zacabah mango iggiditko basodde abeenim, rummah ni waani ayidhdha faanih fidintiya kinamkee wannonko beexih aki mari gantah macalsiito erherhisheh yinem kinni. Amaydo Ta agana xusseh tane maadhagit aben abitto tnkuttubeh saahot afah obsimto edrhicta arax geytimo el tane. Masalan Makaado.net baclayisheenit tayeh yakke xalle telliinimko hido aki maarhagait kee kaslek ed tabliinim tinniyemko sinal xaba!!
Gee Waanam Male Magga 28 '13
rummah naba ciyyo kinni. Ayfaraxa akah yeekah ta ciyyo rummah defeyto dhictaado micim kiitine arhxe. Axmadsacad lel aydukum erhex, ku niya ku gudduso kok arhxe!!
Xaydara Magga 28 '13
Gaab Noh isho yaanamko ferih yaanam yoh ambulluwi matane. Inkoh cusub taarikh adrusi nanem hi sabbatah, aftim gabbabbacneh niqreemko lakal ractem ilaalaanam kinni ednanem. Laakin Rummah yassokootin ciyyo kinni akki tanem!!
Cabdalla Magga 28 '13
yuusuf akah yeekah taye kitobul timbiddileh difeyto eltane arhxe. Amaye takko farhshishsham tinnemko lel inkoh xattimna.
Saabir Magga 28 '13
aydukum erhexa yi cado saculo, ummanna sin gaba kinnik!!
Jamiila Magga 30 '13
aaginale mece saadif kinni. Ta ginah ni maarhagit yaarhigiinimko elnoh xalishan, ninni waanih ninnimid edwaanishna internet cara tewceh ninni galleh nammangado dhicemih mangum cafada. Taye ko aganalle nawaasalo kee naba daraja gufno rummah naba raja liyo. Inshaallah lel gufno kino. Tayek basoh tekkeh tanemidde, saahot kataabahi taariikh nuble. tayek lakalle amayehi barokke hido agaagalle, kas kee irhga takke mangum nadraso raja liyo anu inni gabooko beerah ni tanfaco dhicta yaanamah iggidam xattiimo lel cahde saya.
Amayeko beexih istaaz Axmad Sacad Rummah Ku assokoote aba tanito ciyyoh. Taane xawale ayinnixituk lel aydukum erhex kokka.
Amaye ke sin naga!!!!!!
Ayfarax Magga 31 '13
Carha micitin saculo inkoh
tanicada Maaz 2 '13
mashallah carha micitin
samira Maaz 2 '13
Rumah mece ciyoo kinni. Gaab noh isho
Gerhi mablo yaxaw marhiicak; Ishi Mablo Taxawo fadhdhemko orob!

Magaro

abtem Axmadsacad
ossimtem Magga 27 '13

Dooro

ku dooro:
bukaako: (0 dooro)

Cukrar