Daltaako....

Horra

Sahot Missilitko ulim

Takataya Missila Temegeh Kab ishshem Ismaciil Diigina kinni. Yakko kibah tuktubem akah xussuumeh yaneekah Cabdalla dabra yekkeh, rumma tekkem naba ciyyo kinni. Yakko kibah tayeko aganalle mango carha mece ciyyo takko raja lino. Amaydo timxishshime makaadot xawaz sinni mablo amayim balih ractem yakko tamco eddam tinneemko boorha sinalle!

Sune

Afaako naga kitini yisaculuk inkoh rummah.ni cayda tayfadadona abtan xawal mangum basak yode.anu lel yi mablol Ni Cyda Ni Aninah Muyrhurhug Knni Yanamal Ayshe Dharheeh yoligida. Digina 13/10/2013
ismail · Thiqh 13 '13
Timxishshime ta makaado katattaytamakke inkoh, ta magaro aktubi kanem erherhih walaa yakko kibah, talle jamiila nisacla terhxe waaniitaako uguteh kinni, amayim lel inkoh sittiyadde kulux neh abna sikko sabre akkinnaxa sorha kinam taybulluwemhi sabbatah ta sorhat dhiirhac aaginah dufuynh ak tillabno ... ractem
Ninkiino Nianiina! · Say 23 '13
Saahot Mujtamacakke, aki mujtamacko barhsimneh akah namidhdhige mango tuumar lino. Aki maraalih sitta akah xelnam mangum yakkeedo mangum kinni. Amaye bisa akkekkah lel inki xawaz kiih sittaako akah barhsimna mago xaalaat yane. Masalan wuliiti cureena yakke gedda wuliti le ufaye xeewintiya nakko dhi... ractem
Gee Waanam Male · Gin 18 '13
6. Alfred Jahn Alfered Jaan (Alfred Jahn) wuli Awustiriyahi barha kin luqhat caalim (maarhaga) yekkeh, basoohit Liyo Reynish ti darasatto kii yinetiya kinni. Akah nableekah lel inkoh inki dik ko kinon. Usuk tamaa Liyo Reynish Kushitik ti luqhaat akah macalsiitak yineekah, kaa sarra katayte amaa maax... ractem
Axmadsacad · Gin 12 '13
Yimxishshime Katattaynit, Jamiila ni sacla Xanlaket sabbatah kab-ishshe esseroh mangum tee assuxummudik, ziyaada amaa ‘Xanlake’ tarhxe kalima (canqara) hi macna kee amaa ‘Xanlake’ migacah le Majalla Saahot Afah akah erhedhdhe bursaale (selo) tabloona (taarhagoona) ciloh, amaa erherh thabc... ractem
Axmadsacad · Maaz 23 '13
Yimxishshime kattatta ynit, Aaginah ayyamishsheeni? Inkoh abaa tanin ayqarir kee uguugus able gedda, rummah kinni 'nanino warak' arhxekyaako nabsi yod laca, ziyaada lel xayla kee qeera yodtassaabbe. Inkoh akah teeniikah lel, wulimih xattiimatiya kee wulimih xattiimatiya kiyah, foyya kinti nod miya... ractem
Axmadsacad · Maaz 21 '13
5. Kaarlo Konti rossini ‘Carlo Conti Rossini’ Liyo Reynish ti agaagalle rummah makko le ciyyo abeti yinniyem ko, Thiliyaan barha kin Kaarlo Konti Rossiini kinni. Karlo Konti Rossiini (1872-1949), 19 (XIX) zabaniyahi abayshimaako aykee 20 (XX) zabanhi erherha fanah yine Thiliyaan Asxadaadaradd... ractem
Axmadsacad · Maaz 14 '13
Yimxishs hime katattaynit, Aagi nah ayyamishsheeni? Alle-alle anniinnan caalamti nukurulle naga kee maaxiyode tannawna sinah attiminniyuk, gondolle sin tillaabisho. Till abte liggidinadde, kutuub caynah (genre) badale yakko kee sinah waqhti tillaabish yakko, waqhti tillaabish bisa ... ractem
Axmadsacad · Maaz 14 '13

Makaadot Zifo

 • Makaado Axmadsacadt Mablo qixina
  Yimxishshime makaadot baclaysheenit kee katattaynitik aaginah marteeni?! Lamma alsa ko bukalle takkem ta makaadohi gabat azgolla ko mirix-erhxeh inem hi sabbatah 'aaginah marteeni?' sinak arhxo liyo. Akah eleeh marem lel gurri wayto kibah macal wayto makinam sinah warrishito farha, atin yakkeedo yoh taarhagoona yakke. Kaado ta saadifille arhxe mangum maliyo, laakin kaado gaxeh aniyom kee tayek basoohit liyi tayek sarrah gabbaacito makinam sinah warisho bisa kinni talle lamma shathre aktubik aniyom.

  Ta xabinnannim xabteenih ta makaado kunux-ishshamak lel sin cawwatoyshita. Amayim ko feerishshoona lel sin aydukumusa!

  Umman noohi agle dhuguugul takko!!!

  Axmadsacad (UK)
  Maaz 6 · 44 
  4 Zoobaako taye qixinon
  ismail Gaab noh isho
  Mask 16 '13
  Jamiila timxishshime axmad sacad isheh unqhac nagaadde gaxtem, kaado lel ishi barkat le gabaako was nol ish, amaye bisa akkekkah atu ta makaadohi ifoyta kitom si zacabah lito waqhte nok masuumutin kokka!!
  Mask 17 '13
  Gee Waanam Male Ummanti Baddaahe Yeymengeh Yane Akki Tanem Maarhige
  Mask 25 '13
 • Lakka 1
 • Makaado Momina'makaadot agled mablo le
  Lakka 1 · 11 
  Makaado taye qixina
  Makaado unqhac nagaadde temeetem momina !!
  Lakka 1
 • Thir 29
 • Makaado tanicada marhxodde mablo leya.
  erherhih amaaaaaan ke maxiyodde tannawna attiminniyuk aginah taniiini yi cado saculo kataysheh lel gabat azgolla daggoseh suge macal wayto akkekah aki waqaqac kinni kambih yekkemko inni gabat azgolla katattaso yallad mango raja liyo http://www.makaado.net/ tamakaaaaaaado akah lactakah akkabno ninni caada kee ninni luqa xaf akah ishnakah amaykee sin naga
  Thir 29 · 11 
  Makaado taye qixina
  Makaado Aydukum Erhex tanicada nisacal ku gabat agle dhuguugul takko.
  Thir 29
 • Thir 27
 • Makaado maxammad'siile yiqxine
  Thir 27 ·  1 
  Makaado taye qixina
 • Tax 26 '13
 • Makaado idris cali Makaadot agle qixina
  Tax 26 '13 ·  1 
  Makaado taye qixina
 • Tax 12 '13
 • Makaado cali Makaadot agle qixina
  Tax 12 '13 ·  1 
  Makaado taye qixina
 • Tax 1 '13
 • yidik ayrot maaxa Ishi zacabah te/yeymemece
 • Xida 26 '13
 • Jamiila Idris marhxodde mablo leya.
  Ta agana tunkuttubeh tane "Ni caada kee Ni Sugte Ni Miyattino Kinni " tarhxe suura , "Ni cayda kee sugte Ni muyrhurhug kinni " narhxeh naktubeedo ayshe rhadhdheh yolliggida . taye yi mablo kiyah abaysho kinni yaanam maki .
  Xida 26 '13 · 112 
  Makaado kee Jamiila taye Kixinon
  Jamiila Timxishshime Idiris, Ku mablo hido atu dooroh tayshe teh kab ishshe, etero tayshe tiya tekkeh noh tumbulluwemhi zacabah, tama awwal tine etero niybiddileh atu akah teekah aako abneh nane.
  Gaab noh isho.
  Thiqh 28 '13
  Idris sinnibarkat
  Thiqh 29 '13
  Jamiila saahokke asot kee barkat lii nine, kaado laakin akki tanem maarhige, sarralle gaxa nanem takkeh yoh tambulluwe, amaydo abno eddamah iggidam abnam tayshe!!
  Xida 26 '13
 • Jamiila said Makaadot agle qixina
  Xida 26 '13 ·  2 
  Makaado kee Jamiila taye Kixinon
 • Jamiila Makaadot Mablo qixina
  Xida 26 '13 ·  1 
  Jamiila taye qixina